#

Quyết định số: 476/QĐ-BTTTT đính chính Thông tư số: 01/2020/TT-BTTTT hướng dẫn Luật Xuất bản 2012

 

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 476/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 01/2020/TT-BTTTT NGÀY 07 THÁNG 02 NĂM 2020 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XUẤT BẢN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 195/2013/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XUẤT BẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính một số nội dung của Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản (sau đây viết tắt là “Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT”) như sau:

1. Tại Khoản 2 Điều 18: Sửa cụm từ tại Điều 18 Thông tư này:” thành “tại Điều 17 Thông tư này:”.

2. Đính chính nội dung một số mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT:

a) Mu số 14 (mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh): Sửa cụm từ “cam kết thực hiện thực hiện” thành “cam kết thực hiện” tại Mục 14;

b) Mu số 18 (mẫu Đơn đề nghị cấp đổi/cấp lại giấy phép hoạt động in): Bỏ nội dung gạch đầu dòng thứ 3, gạch đầu dòng thứ 5 và gạch đầu dòng thứ 6 đến thứ 11 từ trên xuống của mục 6; bỏ mục 7; bỏ chú thích (6) và sửa thứ tự chú thích (7) thành chú thích (6);

c) Mu số 36 (mẫu Đơn đề nghị đăng ký/đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phm): Sửa cụm từ “Đối với trường hợp đăng ký hoạt động (ln đu) phải kèm theo các giấy tờ quy định tại Điều 18 và đăng ký lại phải kèm theo các giấy tờ quy định tại Điều 19 Thông tư này.” thành “Trường hợp đăng ký hoạt động (lần đầu hoặc đăng ký lại), kèm theo Đơn này gồm giấy tờ quy định tại các điểm b, c và d Khoản 3 Điều 17 Thông tư này.” tại chú thích (2).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Trung ư
ơng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch n
ước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng TTĐT Bộ;
- Cục Kiểm tr
văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Lưu: VT, CXBIPH (250).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---