#

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

Danh mục Luật - Bộ luật - Văn bản pháp luật Việt Nam mới nhất năm 2022.

VANTHONGLAW.COM - Để tra cứu văn bản pháp luật hiệu quả chúng ta cần nắm được quá trình hình thành, thay đổi của một văn bản luật.

1. Bộ luật Dân sự và Bộ luật tố tụng dân sự

- Bộ luật Dân sự năm 2005

- Bộ luật Dân sự năm 2015 và Danh mục các luật quy định cụ thể

- Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004

- Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004, sửa đổi bổ sung 2011

- Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

2. Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự

- Bộ luật Hình sự năm 1985

- Luật Hình sự sửa đổi năm 1989

- Luật Hình sự sửa đổi năm 1991

- Luật Hình sự sửa đổi năm 1992

- Luật Hình sự sửa đổi năm 1997

- Bộ luật Hình sự năm 1999

- Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009

- Bộ luật Hình sự năm 2015

- Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

- Bố luật Tố tụng Hình sự năm 1988

- Luật Tố tụng Hình sự sửa đổi năm 1990

- Luật Tố tụng Hình sự sửa đổi năm 1992

- Luật Tố tụng Hình sự sửa đổi năm 2000

- Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003

- Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015

3. Luật Đất đai

- Quyết định số 201-CP ngày 01/7/1980 của về việc thống nhất quản lý ruộng đất và tăng cường công tác quản lý ruộng đất trong cả nước

- Chỉ thị 299/TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 VỀ CÔNG TÁC ĐO ĐẠC, PHÂN HẠNG VÀ ĐĂNG KÝ RUỘNG ĐẤT TRONG CẢ NƯỚC

- Luật Đất đai năm 1987

- Luật Đất đai năm 1993

- Luật Đất đai năm 1993, sửa đổi bổ sung năm 1998, 2001

- Luật Đất đai năm 2003

- Luật Đất đai năm 2003, sửa đổi bổ sung năm 2009

- Danh mục Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003

- Luật Đất đai năm 2013, sửa đổi, bổ sung năm 2018

Danh mục Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013

4. Bộ luật Lao động

- Bộ luật Lao động năm 1994

- Bộ luật Lao động năm 1994, sửa đổi bổ sung năm 2002

- Bộ luật Lao động năm 1994, sửa đổi bổ sung năm 2006

- Bộ luật Lao động năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2015, 2018

- Bộ luật Lao động năm 2019

5. Luật Doanh nghiệp

- Luật Doanh nghiệp tư nhân năm 1990

- Luật Công ty năm 1990

- Luật Doanh nghiệp tư nhân năm 1990, sửa đổi bổ sung năm 1994

- Luật Công ty năm 1990, sửa đổi bổ sung năm 1994

- Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm 1995

- Luật Hợp tác xã năm 1996

- Luật Doanh nghiệp năm 1999

- Luật Hợp tác xã năm 2003

- Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm 2003

- Luật Doanh nghiệp năm 2005

- Luật Hợp tác xã năm 2012

- Luật Doanh nghiệp năm 2005, sửa đổi, bổ sung các năm 2009, 2013

- Luật Doanh nghiệp năm 2014

- Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017

- Luật Doanh nghiệp năm 2020

6. Luật Đầu tư

- Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1987

- Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1987 sửa đổi, bổ sung năm 1990

- Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1987 sửa đổi, bổ sung các năm 1990, 1992

- Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996

- Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996 sửa đổi, bổ sung năm 2000

- Luật Đầu tư năm 2005

- Luật Đầu tư công năm 2014

- Luật Đầu tư công năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2018

- Luật Đầu tư năm 2014

- Luật Đầu tư năm 2014 sửa đổi, bổ sung các năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

- Luật Đầu tư công năm 2019

- Luật Đầu tư công năm 2019 sửa đổi, bổ sung năm 2020

- Luật Đầu tư năm 2020

- Văn bản hợp nhất Luật Đầu tư 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020

7. Luật Kinh doanh bất động sản

- Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006

- Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014

- Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020

8. Luật Thi hành án dân sự

- Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1989

- Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1993

- Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004

- Luật Thi hành án dân sự năm 2008

- Luật Thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung các năm 2014, 2018

- Luật Thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung các năm 2014, 2018, 2020

9. Luật Các tổ chức tín dụng

- Pháp lệnh Ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính năm 1990

- Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997

- Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997 sửa đổi, bổ sung năm 2004

- Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010

- Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, 2017

10. Luật Quản lý thuế

- Luật Quản lý thuế năm 2006

- Luật Quản lý thuế năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012

- Luật Quản lý thuế số 17/VBHN-VPQH sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012

- Luật Quản lý thuế số 03/VBHN-VPQH sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012

- Luật Quản lý thuế năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014, 2016

- Luật Quản lý thuế năm 2019

11. Luật Thư viện

- Pháp lệnh thư viện năm 2000

- Pháp lệnh thư viện năm 2000 sửa đổi, bổ sung năm 2018

- Luật Thư viện năm 2019

- Công văn số 3061/BVHTTDL-TV V/v hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 trong lĩnh vực thư viện

- Công văn số 785/BVHTTDL-TV V/v tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 202

12. Luật Hôn nhân và gia đình

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

13. Nghị quyết

- Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 hướng dẫn áp dụng luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình

14. Luật Luật sư

Pháp lệnh quy định về tổ chức luật sư năm 1987.

Pháp lệnh quy định về tổ chức luật sư và hành nghề luật sư năm 2001.

- Luật Luật sư năm 2006

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư số 65/2006/QH11.

- Luật Luật sư năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2012. (VĂN BẢN HỢP NHẤT).

Danh mục Văn bản quy phạm pháp hướng dẫn thi hành Luật Luật sư năm 2022.

15. Luật Hộ tịch

- (Đang cập nhật)

- (Đang cập nhật)

- (Đang cập nhật)

8. Luật Công chứng

- (Đang cập nhật)

- (Đang cập nhật)

- (Đang cập nhật)

LUẬT VẠN THÔNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---