Văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013

LUATVANTHONG.COM - Danh mục các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013 gồm các Nghị định, Thông tư, Thông tư liên tịch, Quyết định, Chỉ thị...

Luật


Nghị định

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất


Thông tư
Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về bản đồ địa chính
Thông tư số 47/2014/TT-BTNMT ngày 22 tháng 8 năm 2014 quy định kĩ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp 
Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2015 quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai
Thông tư số 33/2016/TT-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2016 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai 
Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Thông tư 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 quy định về thống kế, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Thông tư liên tịch

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.