#

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

Dự thảo Nghị định này quy định về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:         /2020/NĐ-CP

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2020

DỰ THẢO

 


NGHỊ ĐỊNH

VỀ VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN, PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN HỖ TRỢ KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH, SỰ CỐ; HỖ TRỢ BỆNH NHÂN MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc ngày 09 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Hoạt động chữ thập đỏ ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

2. Các khoản hỗ trợ từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới, từ ngân sách của các địa phương khác ủng hộ địa phương để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này. Việc tiếp nhận, phân phối và sử dụng các khoản kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức, cá nhân tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện, bao gồm: 

a) Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các cấp ở địa phương;

b) Ban Vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện là tổ chức do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương thành lập;

c) Các quỹ xã hội, quỹ từ thiện được quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

d) Các tổ chức tiếp nhận nguồn đóng góp tự nguyện của tập thể, cá nhân thuộc đơn vị mình;

đ) Cá nhân tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện.

2. Các tổ chức, cá nhân đóng góp tự nguyện để hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

3. Các tổ chức, cá nhân gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

4. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Thiên tai là các hiện tượng tự nhiên bất thường quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật phòng, chống thiên tai (sửa đổi tại điểm a khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai, Luật đê điều).

2. Dịch bệnh là các bệnh truyền nhiễm ở người quy định tại Điều 3 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm; dịch bệnh động vật quy định tại khoản 8 Điều 3 Luật thú y và dịch bệnh thực vật công bố dịch theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

3. Sự cố là các tình huống do thiên tai hoặc con người gây ra được quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

4. Bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo là bệnh nhân bị mắc bệnh thuộc danh mục bệnh hiểm nghèo do Bộ Y tế quy định.

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện

1. Việc vận động đóng góp để hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố chỉ thực hiện khi thiên tai, dịch bệnh, sự cố gây ra thiệt hại về người, tài sản hoặc ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Việc vận động đóng góp để hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo được thực hiện theo từng trường hợp cụ thể.

2. Việc vận động đóng góp phải đảm bảo kịp thời và được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện; các tổ chức, cá nhân không được phép đặt ra mức tối thiểu để yêu cầu phải đóng góp; các khoản đóng góp tự nguyện phải từ thu nhập, tài sản hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Công tác tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền, hiện vật đóng góp để khắc phục khó khăn thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo phải được thực hiện kịp thời, hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng, công khai; có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân có liên quan.

4. Nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối đóng góp tự nguyện; chi phí cho việc vận động, đóng góp, giúp đỡ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước và quy định tại Nghị định này.

Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Cản trở hoặc ép buộc tổ chức, cá nhân tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện.

2. Báo cáo không đúng sự thật; chiếm đoạt; phân phối, sử dụng sai mục đích, không đúng đối tượng được hỗ trợ từ nguồn đóng góp tự nguyện.

3. Lợi dụng công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để vụ lợi hoặc thực hiện các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. QUY ĐỊNH CÁC TỔ CHỨC THAM GIA VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN, PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG NGUỒN ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI, DỊCH BỆNH, SỰ CỐ TRONG NƯỚC

Điều 6. Vận động đóng góp tự nguyện

1. Khi thiên tai, dịch bệnh, sự cố xảy ra gây thiệt hại về người, tài sản hoặc ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân, tuỳ theo mức độ, phạm vi thiệt hại:

a) Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện tổ chức kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện nhân dân và các địa phương bị thiệt hại;

b) Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ra lời kêu gọi tổ chức chữ thập đỏ trong nước và ngoài nước ủng hộ theo quy định của Luật Hoạt động Chữ thập đỏ.

2. Các cơ quan thông tin đại chúng, các quỹ xã hội, quỹ từ thiện hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được phép vận động đóng góp hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Thành phần và nhiệm vụ của Ban Vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện

1. Thành phần của Ban Vận động, tiếp nhận, phân phối:

a) Ban Vận động, tiếp nhận, phân phối của từng cấp do lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp là Trưởng ban;

b) Thành phần Ban Vận động, tiếp nhận, phân phối do Trưởng ban quyết định, nhưng phải có đại diện các cơ quan, tổ chức: Hội Chữ thập đỏ; cơ quan về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; cơ quan Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội; cơ quan Y tế; cơ quan Tài chính cùng cấp. Đối với Ban Vận động, tiếp nhận, phân phối các cấp ở địa phương có thêm đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân;

c) Trường hợp cần thiết, Trưởng ban Vận động, tiếp nhận, phân phối có thể thành lập tổ chuyên viên giúp việc. Chức năng, nhiệm vụ của tổ chuyên viên do Trưởng ban quy định.

2. Nhiệm vụ của Ban Vận động, và tiếp nhận và phân phối:

a) Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng phổ biến, thông tin rộng rãi ý nghĩa của cuộc vận động, thời gian, địa điểm, số tài khoản tiếp nhận tới các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp;

b) Chủ trì, phối hợp với chính quyền các cấp chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện đến địa phương, nhân dân vùng bị thiên tai, dịch bệnh, sự cố đảm bảo kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai và minh bạch; báo cáo tình hình và kết quả vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện theo chế độ quy định.

Điều 8. Thời gian vận động, tiếp nhận và phân phối

1. Cuộc vận động được phát động ngay sau khi thiên tai, dịch bệnh, sự cố xảy ra, gây thiệt hại về người, tài sản hoặc ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân.

2. Thời gian tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố kéo dài không quá 90 ngày, kể từ ngày bắt đầu phát động cuộc vận động.

3. Thời gian phân phối được thực hiện ngay trong quá trình vận động, tiếp nhận và kết thúc chậm nhất không quá 20 ngày, kể từ ngày kết thúc thời gian tiếp nhận.

Điều 9. Tiếp nhận, quản lý nguồn đóng góp tự nguyện

1. Tiếp nhận, quản lý tiền đóng góp tự nguyện:

a) Ban Vận động, tiếp nhận, phân phối các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng và quỹ xã hội, quỹ từ thiện mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại để tiếp nhận, quản lý tiền đóng góp tự nguyện;

b) Các tổ chức là đầu mối tiếp nhận tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện của các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị mình đóng góp để ủng hộ các địa phương bị thiên tai, dịch bệnh, sự cố thì không phải mở tài khoản; nộp toàn bộ số tiền huy động được vào tài khoản của Ban Vận động, tiếp nhận, phân phối cùng cấp.

c) Toàn bộ số tiền tiếp nhận đều phải tập trung vào tài khoản tiếp nhận nguồn đóng góp tự nguyện của Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối cùng cấp; theo nguyên tắc:

Số tiền tiếp nhận không có địa chỉ cụ thể thì chuyển về tài khoản của Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối cùng cấp. Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối cấp xã chuyển tiền vào tài khoản của Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối cấp huyện hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối cấp tỉnh; Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối cấp huyện chuyển tiền vào tài khoản của Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối cấp tỉnh để tổng hợp, cân đối nguồn hỗ trợ.

Trường hợp thiên tai, dịch bệnh, sự cố xảy ra cục bộ trong phạm vi đơn vị cấp huyện và do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện vận động thì nguồn đóng góp tự nguyện được chuyển trực tiếp đến Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối cấp huyện để hỗ trợ cho các đối tượng (không chuyển qua Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối cấp tỉnh). 

Trường hợp các tổ chức, cá nhân ủng hộ bằng ngoại tệ, Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối bán số ngoại tệ cho Ngân hàng Thương mại và nộp số tiền thu được vào tài khoản của Ban.

2. Tiếp nhận, quản lý hiện vật đóng góp tự nguyện:

a) Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối các cấp quy định và có văn bản hướng dẫn các ngành, các cấp của địa phương thành lập các điểm tiếp nhận hiện vật đóng góp tự nguyện; toàn bộ hiện vật đóng góp tự nguyện phải được giao, nhận đầy đủ về số lượng, chủng loại tại các điểm tiếp nhận hoặc kho tiếp nhận theo quy định của cấp có thẩm quyền. Căn cứ tình hình thực tế, các đơn vị tiếp nhận hiện vật đóng góp tự nguyện có thể sử dụng tạm thời kho chứa hàng hoá, trụ sở của cơ quan mình hoặc thuê kho tàng bến bãi làm nơi tập kết; 

b) Trường hợp cần phải hỗ trợ khẩn cấp, giải phóng nhanh hiện vật đóng góp tự nguyện tại điểm tiếp nhận, Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối quyết định phân phối ngay nhu yếu phẩm (quần áo, lương thực, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm khác) cho các đối tượng được hỗ trợ;

c) Trường hợp hiện vật đóng góp tự nguyện bằng vàng, bạc, kim khí quý, đá quý thì Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối bán số vàng, bạc, kim khí quý, đá quý đó cho Ngân hàng Thương mại hoặc tổ chức bán đấu giá và nộp tiền thu được vào tài khoản của Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối cùng cấp.

3. Những khoản tiếp nhận có điều kiện (có địa chỉ cụ thể) để hỗ trợ tổ chức, cá nhân theo cam kết thì Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối có trách nhiệm chuyển đến đúng địa chỉ theo yêu cầu.

4. Ngoài các hình thức huy động đóng góp bằng tiền, hiện vật; các tổ chức, cá nhân được thực hiện đóng góp tự nguyện nhân đạo bằng hình thức cung cấp dịch vụ (miễn phí hoặc giảm giá một số dịch vụ) để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố.

Điều 10. Phân phối, sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện

1. Nguyên tắc phân phối, sử dụng:

a) Căn cứ mức độ thiệt hại do thiên tai, sự cố gây ra; mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh;

b) Căn cứ các nguồn đóng góp tự nguyện và kết hợp với nguồn của các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ trực tiếp cho các cá nhân và hộ gia đình bị thiên tai, dịch bệnh, sự cố (không qua tiếp nhận của Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối).

2. Căn cứ nguồn đóng góp tự nguyện tiếp nhận và mức độ thiệt hại do thiên tai, sự cố gây ra, mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh, Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối Trung ương thống nhất với các cơ quan thuộc Chính phủ, Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối các cấp ở địa phương thống nhất với chính quyền địa phương để phân phối nguồn đóng góp tự nguyện cho phù hợp.

3. Căn cứ nguồn đóng góp tự nguyện nhận được và mức độ thiệt hại do thiên tai, sự cố gây ra, mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh (gồm cả nguồn đóng góp chung cho cộng đồng và những khoản hỗ trợ tổ chức, cá nhân có địa chỉ cụ thể theo cam kết), Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối cùng cấp tổ chức họp với các thành viên, cơ quan liên quan để thống nhất nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ cho các đối tượng, đảm bảo phù hợp tình hình thực tế, đúng mục đích, hiệu quả, công khai, minh bạch. Các nội dung chi hỗ trợ từ nguồn đóng góp tự nguyện được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định này.

4. Hình thức hỗ trợ:

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hình thức hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật (thuốc chữa bệnh, nước uống, lương thực, thực phẩm, hóa chất vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh truyền nhiễm, phương tiện sản xuất) để phù hợp với tình hình thực tế khi có thiên tai, dịch bệnh, sự cố xảy ra.

5. Nguồn đóng góp tự nguyện tiếp nhận được qua từng cuộc huy động chưa sử dụng hết được sử dụng cho các nhiệm vụ khắc phục hậu thiên tai, dịch bệnh, sự cố của đợt sau. Trường hợp cuối năm kinh phí đóng góp tự nguyện còn số dư trên tài khoản đóng góp được chuyển sang năm sau để tiếp tục thực hiện.

Điều 11. Nội dung chi từ nguồn đóng góp tự nguyện:

1. Ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo chế độ quy định, hỗ trợ thêm từ nguồn đóng góp tự nguyện để thực hiện các nội dung sau:

a) Hỗ trợ cho người bị thương nặng, thân nhân người mất tích; chi phí mai táng cho gia đình có người bị chết do thiên tai, dịch bệnh, sự cố (bao gồm cả lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, sự cố);

b) Hỗ trợ cho đối tượng thiếu lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và nhu yếu phẩm thiết yếu khác do thiên tai, dịch bệnh, sự cố;

c) Hỗ trợ hộ gia đình xây dựng lại nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn; sửa chữa nhà ở bị hư hỏng nặng; hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp do nguy cơ từ thiên tai, sự cố để ổn định đời sống của người dân;

d) Dựng các lán trại tạm thời cho người dân bị mất nhà ở;

đ) Vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh truyền nhiễm ở khu vực bị tác động bởi thiên tai, dịch bệnh, sự cố;

e) Hỗ trợ tiền ăn và chi phí phục vụ sinh hoạt trong thời gian cách ly y tế cho các đối tượng bị áp dụng biện pháp cách ly y tế;

g) Hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố; phòng, chống dịch bệnh;

h) Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, hàng hóa cần thiết để phòng, chống dịch bệnh;

i) Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, vật tư, trang thiết bị, nhiên liệu thiết yếu để phục hồi sản xuất (ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật);

k) Hỗ trợ kinh phí cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân có lao động chính bị chết để mua hoặc sửa chữa công cụ, phương tiện sản xuất chủ yếu bị mất, hư hỏng nặng do thiên tai, sự cố gây ra và hỗ trợ cải tạo diện tích đất sản xuất nông nông nghiệp bị xói mòn, bồi lấp;

l) Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới nhà ở cho hộ nghèo tại vùng thường xuyên bị thiên tai. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ nhà ở theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo;

m) Hỗ trợ sửa chữa, khôi phục công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, thông tin, thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, điện lực (không do Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý), trường học, cơ sở y tế và công trình hạ tầng thiết yếu khác bị thiệt hại;

2. Trường hợp khoản đóng góp tự nguyện có địa chỉ cụ thể theo cam kết như sửa chữa, khôi phục, nâng cấp, xây dựng mới công trình hạ tầng thiết yếu (giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, trường học, hạ tầng phát thanh – truyền thanh) thì phải thống nhất với chính quyền địa phương về thiết kế công trình và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Điều 12. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện

1. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động hằng năm của đơn vị.

2. Các cơ quan, đơn vị được Nhà nước giao nhiệm vụ tiếp nhận, vận chuyển, phân phối tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện có chi phí phát sinh lớn ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, đề nghị báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp để trình cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

3. Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện không sử dụng nguồn tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện tiếp nhận được để chi trả các khoản chi phát sinh trong quá trình vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện.

Điều 13. Quản lý tài chính, xây dựng, chế độ báo cáo

1. Dự án đầu tư sửa chữa, khôi phục, nâng cấp, xây dựng mới công trình hạ tầng thiết yếu từ nguồn đóng góp tự nguyện được quản lý theo quy định của Luật xây dựng, Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. Trường hợp dự án đầu tư sửa chữa, khôi phục, nâng cấp, xây dựng mới công trình hạ tầng thiết yếu một phần từ nguồn đóng góp tự nguyện, một phần từ nguồn vốn đầu tư công thì quản lý theo quy định của Luật xây dựng, Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

2. Kết thúc cuộc vận động, Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối cấp tỉnh báo cáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tổng hợp, lập báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về số tiền, hiện vật đã huy động được và số tiền, hiện vật đã chi cho từng nội dung quy định tại Điều 11 Nghị định này; số tiền, hiện vật còn dư (nếu có). Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối cấp tỉnh quy định thời gian báo cáo đối với cấp huyện và cấp xã.

3. Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, phân phối tiền đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố có trách nhiệm phản ánh việc tiếp nhận, phân phối theo quy định về báo cáo tài chính hiện hành. Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện cho chính cơ quan, đơn vị đó thì báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán và tổng hợp vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

4. Các nguồn đóng góp tự nguyện bằng hiện vật để thực hiện dự án đầu tư sửa chữa, khôi phục, nâng cấp, xây dựng công trình hạ tầng thiết yếu, căn cứ đơn giá hiện vật để hạch toán vào giá trị công trình, dự án để theo dõi, không tổng hợp vào ngân sách nhà nước.

5. Các khoản tài trợ, hỗ trợ tài sản cụ thể là công trình hạ tầng thiết yếu, trang thiết bị, việc tiếp nhận, xác định giá trị và quản lý tài sản thực hiện theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn. Các tổ chức được giao quản lý tài sản hạch toán tăng giá trị tài sản tương ứng.

Điều 14. Công khai đóng góp tự nguyện

1. Các tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện có trách nhiệm công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các hoạt động có liên quan đến việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện.

2. Nội dung công khai:

a) Công khai văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc tổ chức kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện.

b) Kết quả vận động, phân phối tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân;

c) Đối tượng, chính sách và mức hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố;

d) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp tiếp nhận đóng góp tự nguyện công khai thời gian, địa điểm, cách thức tiếp nhận tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện.

3. Hình thức công khai: Thực hiện bằng một hoặc một số hình thức sau: Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa điểm sinh hoạt cộng đồng (thôn, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố); thông báo bằng văn bản đến các cơ quan có liên quan; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng; công khai trên Trang thông tin điện tử chính thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị (nếu có). Trong đó có hình thức bắt buộc là công khai trên Trang thông tin điện tử chính thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị; trường hợp chưa có Trang thông tin điện tử, thực hiện niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

4. Thời điểm công khai: công khai văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc tổ chức kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện ngay sau khi văn bản được ban hành; công khai thời gian, địa điểm, cách thức tiếp nhận tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện trước từ 01 đến 03 ngày bắt đầu tổ chức thực hiện. Công khai đối tượng hỗ trợ, chính sách hỗ trợ và mức hỗ trợ ngay từ khi bắt đầu thực hiện hỗ trợ. Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị phân phối, sử dụng tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện, thực hiện công khai đối tượng hỗ trợ, chính sách hỗ trợ và mức hỗ trợ ngay sau khi phân phối tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện.

5. Thời gian công khai: Niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị, điểm sinh hoạt cộng đồng và công khai trên Trang thông tin điện tử trong 30 ngày; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng: 03 số liên tiếp báo viết, 03 ngày liên tiếp trên chương trình của đài phát thanh, đài truyền hình.

Điều 15. Công tác tiếp nhận, phân phối, sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân nước ngoài

 Công tác tiếp nhận, phân phối, sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân nước ngoài hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố thực hiện theo quy định tại Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai tại Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020 của Chính phủ.

Điều 16. Công tác tiếp nhận, phân phối, sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện của hệ thống Hội Chữ thập đỏ

Việc tiếp nhận, phân phối, sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố của Hội Chữ thập đỏ từ Trung ương đến địa phương thực hiện theo quy định của Luật hoạt động chữ thập đỏ và Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Mục 2. QUY ĐỊNH CÁ NHÂN THAM GIA VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN, PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG NGUỒN ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI, DỊCH BỆNH, SỰ CỐ TRONG NƯỚC

Dự kiến quy định 02 phương án:

Phương án 1: Quy định theo hướng:

1. Về vận động, tiếp nhận nguồn đóng góp tự nguyện

Khi cá nhân có nguyện vọng vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện để hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh, sự cố thì thông báo cho chính quyền địa phương nơi cư trú về mục đích, phạm vi, phương thức, hình thức vận động, tài khoản tiếp nhận (đối với tiền), địa điểm tiếp nhận (đối với hiện vật) theo mẫu sẽ ban hành kèm theo Nghị định.

2. Về phân phối, sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện

Cá nhân cần thông báo chính quyền địa phương nơi tiếp nhận hỗ trợ về phạm vi, mức, thời gian hỗ trợ theo mẫu sẽ ban hành kèm theo Nghị định, để được phối hợp, hướng dẫn việc thực hiện phân phối nguồn đóng góp tự nguyện cũng như đảm bảo an toàn, trật tự xã hội.

3. Về công khai nguồn đóng góp tự nguyện

Các khoản đóng góp tự nguyện do cá nhân vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố phải đảm bảo tính công khai, minh bạch. Cá nhân có trách nhiệm báo cáo, công khai về hoạt động vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện khi được yêu cầu.

Phương án 2: Quy định 01 Điều, cụ thể:

Khi thiên tai, dịch bệnh, sự cố xảy ra trong nước, gây thiệt hại về người, tài sản hoặc ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân, cá nhân được phép vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn. Các cá nhân phải tuân thủ theo quy định của pháp luật có liên quan.

Mục 3. QUY ĐỊNH CÁC TỔ CHỨC THAM GIA VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN NGUỒN ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN GIÚP ĐỠ CÁC QUỐC GIA KHÁC BỊ THIÊN TAI

Điều 17. Vận động đóng góp tự nguyện

 Bộ Ngoại giao báo cáo Thủ tướng Chính phủ ra lời kêu gọi ủng hộ đồng bào các quốc gia khác khi bị thiên tai nghiêm trọng cần sự giúp đỡ của nhân dân Việt Nam và là đầu mối của Việt Nam hỗ trợ các quốc gia khác theo chỉ đạo của Chính phủ.

Điều 18. Tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện

1. Hội Chữ thập đỏ các cấp mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại để tiếp nhận các khoản đóng góp ủng hộ đồng bào các quốc gia khác.

2. Toàn bộ số tiền tiếp nhận được nộp vào tài khoản của Hội Chữ thập đỏ các cấp và chuyển về tài khoản của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 

3. Chậm nhất sau 30 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc vận động, căn cứ số tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện thu được, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Bộ Ngoại giao thực hiện chuyển tiền, hiện vật cho quốc gia khác bị thiên tai; trường hợp cuộc vận động để hỗ trợ nhiều quốc gia bị thiên tai, Bộ Ngoại giao phối hợp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định mức hỗ trợ cụ thể cho từng quốc gia bị thiên tai.

4. Số tiền hỗ trợ các quốc gia khác bị thiên tai không tổng hợp vào ngân sách nhà nước; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có trách nhiệm báo cáo quyết toán kinh phí đã sử dụng theo chế độ tài chính hiện hành.

5. Hội Chữ thập đỏ các cấp, Bộ Ngoại giao thực hiện công khai tiếp nhận, phân phối và tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện ủng hộ đồng bào các quốc gia khác theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.

Mục 4. QUY ĐỊNH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN, SỬ DỤNG NGUỒN ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN HỖ TRỢ BỆNH NHÂN MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO

Điều 19. Vận động đóng góp tự nguyện

Các cơ quan thông tin đại chúng, cơ sở y tế, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và các cá nhân được phép vận động, đóng góp để thực hiện các hoạt động trợ giúp người mắc bệnh hiểm nghèo theo từng trường hợp cụ thể.

Điều 20. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền đóng góp tự nguyện

1. Các cơ quan thông tin đại chúng, cơ sở y tế, quỹ xã hội, quỹ từ thiện mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại để tiếp nhận tiền đóng góp tự nguyện và hỗ trợ trực tiếp cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; thực hiện công khai số tiền huy động được, số tiền đã hỗ trợ các bệnh nhân, số tiền còn lại chưa sử dụng (nếu có) trên các phương tiện truyền thông hoặc niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị; có văn bản thông báo cho chính quyền địa phương nơi có bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo biết.

2. Cá nhân tiếp nhận và hỗ trợ trực tiếp cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và có trách nhiệm báo cáo, công khai về hoạt động vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện khi được yêu cầu.

3. Các khoản đóng góp tự nguyện do tổ chức, cá nhân vận động, tiếp nhận và sử dụng để hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo không tổng hợp vào ngân sách nhà nước. Các tổ chức vận động, tiếp nhận và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có trách nhiệm phản ánh việc sử dụng theo quy định về báo cáo tài chính hiện hành.

Điều 21. Chi phí cho các hoạt động, vận động đóng góp

1. Chi phí phát sinh trong việc vận động đóng góp, tiếp nhận, vận chuyển hiện vật đóng góp tự nguyện, chuyển tiền hỗ trợ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo sử dụng từ kinh phí hoạt động của tổ chức.

2. Kinh phí cho hoạt động vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo do cá nhân đứng ra huy động tự chi trả.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương

1. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo vận động, tiếp nhận tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân và các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, giám sát việc tổ chức thực hiện theo hệ thống từ trung ương đến địa phương.

2. Các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với các cơ quan liên quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan Tài chính cùng cấp để đưa tin trong quá trình vận động đóng góp, tiếp nhận, phân phối, sử dụng tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố và giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thu, chi tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện cho nhân dân và các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, sự cố theo quy định của pháp luật.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện đóng góp tự nguyện đồng bào và các địa phương bị thiệt hại do sự cố đảm bảo đúng chế độ, chính sách.

5. Bộ Y tế có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ban hành danh mục bệnh hiểm nghèo (trường hợp quy định vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để hỗ trợ các bệnh nhân khó khăn về tài chính thì bỏ nội dung này);

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ phòng chống bệnh truyền nhiễm, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đảm bảo đúng chế độ, chính sách.

6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện đóng góp tự nguyện đồng bào và các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh động vật, thực vật đảm bảo đúng chế độ, chính sách.

7. Các Bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn các địa phương trong việc xử lý các vấn đề liên quan về ô nhiễm môi trường, nguồn nước sinh hoạt, do thiên tai, dịch bệnh, sự cố gây ra.

8. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên địa bàn. Quy chế phối hợp cần quy định nguyên tắc phối hợp; hình thức, nội dung phối hợp; trách nhiệm phối hợp của các cơ quan đơn vị. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp thực hiện tiếp nhận, quản lý, phân phối tiền, hiện vật đóng góp; kiểm tra việc thực hiện vận động tiếp nhận tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện và tổ chức hỗ trợ cho nhân dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, sự cố theo quy định của Nghị định này.

Điều 23. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .....

2. Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Điều 24. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (......b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---