Công văn về việc thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho CB, CC, VC làm việc trong phòng thí nghiệm.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9552/TCCB
V/v thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho CB, CC, VC làm việc trong phòng thí nghiệm.

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2003

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các trường và các đơn vị trực thuộc Bộ

 

Căn cứ Thông tư số 23/LĐTBXH-TT ngày 07-7-1993 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm;

Căn cứ Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26-12-2000 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

Thi hành Nghị định số 25/CP ngày 23-5-1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang;

Theo sự thỏa thuận của Bộ Tài chính tại công văn số 8653-TC/NSNN ngày 19-8-2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 2852/LĐTBXH-TL ngày 20-8-2003 và của Bộ Nội vụ tại công văn số 2049/BNV-TL ngày 03-9-2003 về chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các phòng thí nghiệm. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện như sau:

I. Đối tượng

Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế (kể cả hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế) đang hưởng lương theo các bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 25/CP ngày 23-5-1993 của Chính phủ làm việc trong các phòng thí nghiệm ở các trường và các cơ sở giáo dục khác.

II. Các mức phụ cấp

1. Mức 0,3 so với mức lương tối thiểu áp dụng đối với người làm việc trong phòng thí nghiệm vật lý hạt nhân, thí nghiệm hóa phóng xạ.

2. Mức 0,2 so với mức lương tối thiểu áp dụng đối với người làm việc trong phòng thí nghiệm hóa, sinh, điện cao áp, thủ kho hóa chất.

III. Cách tính và trả phụ cấp

1. Cách tính hưởng chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm theo quy định tại mục V, Thông tư số 23/LĐTBXH-TT ngày 07-7-1993 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

2. Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm do đơn vị sắp xếp thực hiện trong phạm vi dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền giao.

3. Thời gian thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm nêu trên từ ngày 01-9-2003.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Nhung

 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.