Mẫu đơn đề nghị sao chụp tài liệu và hướng dẫn viết đơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

……………, ngày……tháng……năm 2021

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SAO CHỤP HỒ SƠ

 

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN1………………………

Tôi tên2………………………………………………………………………………

Sinh năm:………………………………………………………………………………

CCCD / CMND / Hộ chiếu:……………………………………………………………

Thường trú tại:…………………………………………………………………………

Là (đương sự)3……… trong vụ án “Tranh chấp………………………”4 theo Thông báo thụ lý vụ án số5……/TB-TLVA ngày6 …/…/… của Toà án nhân dân7………………………

Căn cứ khoản 8 Điều 70 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, đề nghị Quý Toà cho tôi được sao chụp hồ sơ trong vụ án trên.

Mục đích: để nghiên cứu và tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Kinh đề nghị Quý Toà xem xét.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(ký, ghi rõ họ tên)

------------------
Hướng dẫn viết đơn
(1) Ghi tên Toà án thụ lý giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (Ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B); nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh thì ghi rõ Toà án nhân dân thuộc tỉnh (thành phố) nào (Ví dụ: Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).
(2) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi họ tên; nếu người yêu cầu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ tên của người đại diện cơ quan, tổ chức yêu cầu.
(3) Đương sự trong vụ án dân sự là cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. (Ví dụ: Là nguyên đơn trong vụ án…).
(4) Ghi tên vụ án theo Thông báo thụ lý.
(5) Ghi số văn bản Thông báo thụ lý.
(6) Ghi ngày ban hành văn bản Thông báo thụ lý.
(7) Giống mục (1)

(Lưu ý: khoản 2 Điều 109 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định: Toà án không công khai nọi dung tài liệu, chứng cứ có liên quan đến bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo yêu cầu chính đáng của đương sự nhưng phải thông báo cho đương sự biết những tài liệu, chứng cứ không được công khai).

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.