Danh mục Văn bản quy phạm pháp hướng dẫn thi hành Luật Luật sư - 2022.

Danh mục Văn bản quy phạm pháp hướng dẫn thi hành Luật Luật sư - 2022.

VANTHONGLAW.COM - Để tra cứu văn bản pháp luật hiệu quả chúng ta cần nắm được quá trình hình thành, thay đổi của một văn bản luật. Dưới đây là Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực hành nghề, tổ chức hành nghề Luật sư tại Việt Nam từ năm 1987 đến nay.

Pháp lệnh quy định về tổ chức luật sư năm 1987.

Pháp lệnh quy định về tổ chức luật sư và hành nghề luật sư năm 2001.

- Luật Luật sư năm 2006

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư số 65/2006/QH11.

- Luật Luật sư năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2012. (VĂN BẢN HỢP NHẤT)

Nghị định 94/2001/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Luật sư. (bị thay thế)

Nghị định 87/2003/NĐ-CP Về hành nghề của tổ chức luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam (bị thay thế)

Nghị định 28/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư (bị thay thế)

Nghị định 131/2008/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành các quy định của Luật luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư (bị thay thế).

Nghị định 51/2010/NĐ-CP Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Nghị định 05/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật (bị thay thế 1 phần)

Nghị định 123/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

Nghị định 137/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.

Thông tư 02/2002/TT-BTP Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 94/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Luật sư (bị hết hiệu lực).

Thông tư 06/2003/TT-BTP Của Bộ Tư pháp số 06/2003/TT-BTP ngày 29 tháng 10 năm 2003 hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 87/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ về hành nghề của Tổ chức luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam (bị hết hiệu lực)

Thông tư 02/2007/TT-BTP Hướng dẫn một số quy định của Luật luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư.

Thông tư liên tịch 66/2007/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

Thông tư 08/2011/TT-BTP Hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp.

Thông tư 17/2011/TT-BTP Hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Luật sư.

Thông tư 02/2012/TT-BTC Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam.

Thông tư 19/2013/TT-BTP Hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư.

Thông tư 10/2014/TT-BTP Quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.

Thông tư liên tịch 191/2014/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

Thông tư 02/2015/TT-BTP Quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư.

Thông tư 04/2017/TT-BTP Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành(VB bãi bỏ 1 phần)

Thông tư 05/2021/TT-BTP Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

LUẬT VẠN THÔNG

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.