#

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

Quyết định số 3440/QĐ-BYT ngày 17/9/2009 Về việc ban hành hệ thống sổ sách, biểu mẫu báo cáo thống kê y tế

LUATVANTHONG - Quyết định số 3440/QĐ-BYT ngày 17/9/2009 Về việc ban hành hệ thống sổ sách, biểu mẫu báo cáo thống kê y tế

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3440/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG SỔ SÁCH, BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 305/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Quyết định số 40/2006/QĐ-BYT ngày 25 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống sổ sách, biểu mẫu báo cáo thống kê.

Điều 2. Hệ thống sổ sách, biểu mẫu báo cáo thống kê y tế này áp dụng cho các trạm y tế cấp xã, trung tâm y tế hoặc bệnh viện và trung tâm dự phòng cấp huyện, sở y tế cấp tỉnh, y tế các ngành (theo Phụ lục đính kèm).

Điều 3. Giao cho Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ghi chép biểu mẫu, phương pháp thu thập, tổng hợp báo cáo về hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân để thực hiện thống nhất trong phạm vi cả nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ 01 tháng 10 năm 2009.

Quyết định số 2554/2002/QĐ-BYT ngày 04 tháng 7 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành mẫu sổ sách và mẫu báo cáo thống kê y tế hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Tổng cục Thống kê;
- Website BYT;
- Lưu: VT, PC, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---