#

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

Công văn số 3574/BTP-HTQTCT ngày 23/9/2022 của Bộ Tư Pháp về Thời hạn sử dụng bản sao chứng thực

 

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3574/BTP-HTQTCT
V/v trả lời kiến nghị công dân

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2022

 

Kính gửi:

Bà Võ Huỳnh Thảo My
Địa chỉ: CC HQC Plaza, Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.

Thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Bộ Tư pháp nhận được kiến nghị của Bà về thời hạn sử dụng và giá trị pháp lý của bản sao chứng thực từ bản chính, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Hiện nay, pháp luật chứng thực không quy định về thời hạn sử dụng bản sao chứng thực từ bản chính. Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thì bản sao được chứng thực từ bản chính có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Như vậy, bản sao được chứng thực từ bản chính có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu khi chứng thực. Trường hợp bản chính có sự thay đổi thông tin, nội dung thì bản sao đã được chứng thực trước đó không có giá trị sử dụng thay cho bản chính hiện tại. Bên cạnh đó, khi thực hiện các thủ tục hành chính, nếu pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Bộ Tư pháp trả lời để Bà được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
- Cục KSTTHC, VPCP (để biết);
- Văn phòng Bộ (để đăng tải trên Cổng DVCQG);
- Lưu: VT, HTQTCT(T.Tg.H).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG

CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC
Nguyễn Thanh Hải

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---