#

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

Quyết định sô 923/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý, sử dụng kinh phí "Túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn" trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh Sơn La

VANTHONGLAW - Quyết định sô 923/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý, sử dụng kinh phí "Túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn" trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh Sơn La

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 923/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 31 tháng 05 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ “TÚI THUỐC Y TẾ CHO CÁC BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1869/QĐ-UBND NGÀY 26/8/2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 12/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá;

Căn cứ Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về chính sách hỗ trợ túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 142/TTr-SYT ngày 19/5/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, sử dụng kinh phí “túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn” trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La như sau:

1. Bổ sung Khoản 1a sau Khoản 1, Điều 2 như sau: “1a. Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Sơn La”.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 6 như sau:

“1. Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Sơn La (đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương) là đơn vị tổ chức đấu thầu cung ứng thuốc cho "túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn" trên địa bàn các huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là thuốc), tuân thủ Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của nhà nước về đấu thầu mua thuốc; Căn cứ thỏa thuận khung được ký kết giữa Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Sơn La với các nhà thầu được lựa chọn, Trung tâm y tế các huyện, thành phố trực tiếp ký kết hợp đồng cung cấp thuốc và thực hiện việc cung cấp thuốc cho các bản đặc biệt khó khăn thông qua các Trạm y tế xã và thanh quyết toán tiền thuốc với nhà thầu trúng thầu”.

3. Bổ sung Khoản 2a sau Khoản 2, Điều 9 như sau:

“2a. Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Sơn La

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Y Dược Sở Y tế và Trung tâm y tế các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp nhu cầu về danh mục, số lượng của từng thuốc để xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trình Sở Y tế thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

- Tổ chức đấu thầu cung ứng thuốc cho "túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn" trên địa bàn các huyện, thành phố, tuân thủ Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của nhà nước về đấu thầu”.

4. Sửa đổi, bổ sung nội dung tại gạch đầu dòng thứ nhất, Khoản 3, Điều 9 như sau:

- Căn cứ Danh mục thuốc cho túi thuốc y tế bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được Sở Y tế phê duyệt; kiểm tra, rà soát, xây dựng nhu cầu sử dụng thuốc gửi về Sở Y tế và Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Sơn La để tổng hợp và tổ chức đấu thầu cung ứng thuốc theo quy định.

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Y tế, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KGVX, S.Hùng. 05 bản chính.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Tráng Thị Xuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---