#

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

Nghị quyết số 180/NQ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ - về việc đàm phán, ký hiệp định cho phép thân nhân của thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự làm việc có thu nhập giữa Việt Nam và Ấn Độ

 VANTHONGLAW - Nghị quyết số 180/NQ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ - về việc đàm phán, ký hiệp định cho phép thân nhân của thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự làm việc có thu nhập giữa Việt Nam và Ấn Độ

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 180/NQ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐÀM PHÁN, KÝ HIỆP ĐỊNH CHO PHÉP THÂN NHÂN CỦA THÀNH VIÊN CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ LÀM VIỆC CÓ THU NHẬP GIỮA VIỆT NAM VÀ ẤN ĐỘ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại Tờ trình số 3685/TTr-BNG- LS ngày 01 tháng 8 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Dự thảo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ về việc cho phép thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự làm việc có thu nhập.

Điều 2. Bộ Ngoại giao thực hiện thủ tục đối ngoại liên quan đến việc ủy quyền đàm phán, ký Hiệp định theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Uỷ quyền cho Lãnh đạo Bộ Ngoại giao hoặc Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ ký chính thức Hiệp định này với Đại diện được uỷ quyền của Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ./.

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: NG, TP, CA, TC, LĐTBXH;
- VPCP: PCN Nguyễn Xuân Thành, Vụ TH;
- Lưu: VT, QHQT(3).đh.

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Lưu Quang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---