#

TIN TỨC PHÁP LÝ

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ giao thông vận tải. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ giao thông vận tải. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT ngày 12/5/2023 của Bộ giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường bộ

VANTHONGLAW - Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT ngày 12/5/2023 của Bộ giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan ...

Thông tư số 07/2023/TT-BGTVT ngày 24/5/2023 của Bộ giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều các thông tư về trạm thu phí, giá dịch vụ sử dụng đường bộ

  VANTHONGLAW - Thông tư số 07/2023/TT-BGTVT ngày 24/5/2023 của Bộ giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều các thông tư về trạm t...

Quyết định số 651/QĐ-BGTVT ngày 29/5/2023 của Bộ giao thông vận tải Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục hàng không Việt Nam

VANTHONGLAW - Quyết định số 651/QĐ-BGTVT ngày 29/5/2023 của Bộ giao thông vận tải Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ...

Thông tư số 24/2022/TT-BGTVT ngày 13/10/2022 của Bộ giao thông vận tại Sửa đổi, bổ bộ súng các thông tư của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thuy từ bở ra đảo trong vùng biển Việt Nam

VANTHONGLAW - Thông tư số 24/2022/TT-BGTVT ngày 13/10/2022 của Bộ giao thông vận tại Sửa đổi, bổ bộ súng các thông tư của Bộ trưởng Bộ giao...

Quyết định số 1332/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2022 của Bồ giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của vụ, văn phòng thuộc bộ giao thông vận tải

 VANTHONGLAW -  Quyết định số 1332/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2022 của Bồ giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ c...

Quyết định số 1309/QĐ-BGTVT ngày 05/10/2022 của Bộ giao thông vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra bộ giao thông vận tải

 VANTHONGLAW -  Quyết định số 1309/QĐ-BGTVT ngày 05/10/2022 của Bộ giao thông vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---