#

TIN TỨC PHÁP LÝ

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ văn hoá thể thao và du lịch. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ văn hoá thể thao và du lịch. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định số 1242/QĐ-BVHTTDL ngày 15/5/2023 của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình

VANTHONGLAW - Quyết định số 1242/QĐ-BVHTTDL ngày 15/5/2023 của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện c...

Thông tư số 10/2014/TT-BVHTTDL ngày 01/10/2014 của Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch

  BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -...

Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện

    LUẬT VẠN THÔNG  -  THÔNG TƯ SỐ 02/2022/TT-BVHTTDL NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2022 QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ XẾP LƯƠNG...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---