#

TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị quyết số 770/2009/UBTVQH12 ngày 23/02/2009 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội - Về việc bổ sung biên chế và số lượng thẩm phán của Tòa án nhân dân, tòa án quân sự các cấp năm 2009 và năm 2010

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 770/2009/UBTVQH12 ngày 23/02/2009 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội - Về việc bổ sung biên chế và số lượng thẩm ph...

Quyết định số 14/QĐ-TA ngày 02/5/2012 của Tòa án nhân dân tối cao - Về việc ban hành quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống thư điện tử và các phần mềm nội của ngành tòa án nhân dân

  VANTHONGLAW - Quyết định số 14/QĐ-TA ngày 02/5/2012 của Tòa án nhân dân tối cao - Về việc ban hành quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hệ ...

Quyết định số 50/QĐ-CA ngày 28/9/2010 của Tòa án nhân dân tối cao - Về việc phê duyệt đề án "Tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tòa án nhân dân giai đoạn 2011 - 2015"

  VANTHONGLAW - Quyết định số 50/QĐ-CA ngày 28/9/2010 của Tòa án nhân dân tối cao - Về việc phê duyệt đề án "Tổng thể phát triển và ứng...

Quyết định số 124/QĐ-TANDTC ngày 15/11/2013 của Tòa án nhân dân tối cao - Về việc ban hành kế hoạch thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên hội nghi La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam trong ngành tòa án nhân dân

  VANTHONGLAW - Quyết định số 124/QĐ-TANDTC ngày 15/11/2013 của Tòa án nhân dân tối cao - Về việc ban hành kế hoạch thực hiện quyền và nghĩa...

Quyết định số 59/QĐ-VKSTC-T1 ngày 22/02/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành quy chế công tác thanh tha trong ngành kiểm sát nhân dân

  VANTHONGLAW - Quyết định số 59/QĐ-VKSTC-T1 ngày 22/02/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ban hành quy chế công tác thanh tha trong ...

Quyết định số 1034/QĐ-TANDTC ngày 16/4/2013 của Tòa án nhân dân tối cao - Về việc ban hành quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trong ngành tòa án nhân dân

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1034/QĐ-TANDTC ngày 16/4/2013 của Tòa án nhân dân tối cao - Về việc ban hành quy định quản lý hộ chiếu ngoại g...

Quyết định số 2927/QĐ-TANDTC ngày 19/12/2013 của Tòa án nhân dân tối cao - Ban hành quy chế đánh giá, phân loại công chức ngành tòa án nhân dân

  VANTHONGLAW - Quyết định số 2927/QĐ-TANDTC ngày 19/12/2013 của Tòa án nhân dân tối cao - Ban hành quy chế đánh giá, phân loại công chức ng...

Quyết định số 345/QĐ-TANDTC ngày 01/3/2017 của Tòa án nhân dân tối cao - Ban hành quy định về tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm thẩm phán và chức vụ lãnh đạo quản lý trong tòa án nhân dân

  VANTHONGLAW - Quyết định số 345/QĐ-TANDTC ngày 01/3/2017 của Tòa án nhân dân tối cao - Ban hành quy định về tổ chức lễ công bố quyết định ...

Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc Hội - Về việc thi hành luật tổ chức tòa án nhân dân

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc Hội - Về việc thi hành luật tổ chức tòa án nhân dân

Nghị quyết số 530/NQ-UBTVQH14 ngày 11/6/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội - Về việc thành lập tòa án nhân dân thành phố Phúc Yến thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 530/NQ-UBTVQH14 ngày 11/6/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội - Về việc thành lập tòa án nhân dân thành phố Phú...

Nghị quyết số 548/NQ-UBTVQH14 ngày 27/7/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội - Về việc thành lập tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 548/NQ-UBTVQH14 ngày 27/7/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội - Về việc thành lập tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ...

Quyết định số 851/QĐ-TCCB ngày 13/7/2016 cuat Tòa án nhân dân tối cao - Ban hành quy chế đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các tòa án nhân dân

VANTHONGLAW - Quyết định số 851/QĐ-TCCB ngày 13/7/2016 cuat Tòa án nhân dân tối cao - Ban hành quy chế đánh giá và phân loại cán bộ, công ch...

Quyết định số 138/QĐ-TANDTC ngày 18/5/2021 của Tòa án nhân dân tối cao - Về việc thành lập ban xây dựng đề án bảo trí, duy tu trụ sở của các đơn vi thuộc hệ thống tòa án nhân dân giai đoạn 2022 - 2026

  VANTHONGLAW - Quyết định số 138/QĐ-TANDTC ngày 18/5/2021 của Tòa án nhân dân tối cao - Về việc thành lập ban xây dựng đề án bảo trí, duy t...

Nghị quyết số 957/NQ-UBTVQH13 ngày 28/5/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội - Thành lập tòa án nhân dân tối cao

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 957/NQ-UBTVQH13 ngày 28/5/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội - Thành lập tòa án nhân dân tối cao

Nghị quyết số 638/NQ-UBTVQH14 ngày 21/02/2019 của Ủy ban thương vụ Quốc Hội - Về việc thành lập tòa án nhân dân thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 638/NQ-UBTVQH14 ngày 21/02/2019 của Ủy ban thương vụ Quốc Hội - Về việc thành lập tòa án nhân dân thành phố Hà...

Nghị quyết số 637/NQ-UBTVQH14 ngày 21/2/2019 của Ủy ban thường vụ quốc hội - Về việc thành lập tòa án nhân dân thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 637/NQ-UBTVQH14 ngày 21/2/2019 của Ủy ban thường vụ quốc hội - Về việc thành lập tòa án nhân dân thành phố Đồn...

Nghị quyết số 05/VBHN-VPQH ngày 17/6/2019 của Văn phòng Quốc hội - Về việc thi hành luật tổ chức tòa án nhân dân

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 05/VBHN-VPQH ngày 17/6/2019 của Văn phòng Quốc hội - Về việc thi hành luật tổ chức tòa án nhân dân 

Nghị quyết số 05/VBHN-VPQH ngày 17/6/2019 của Văn phòng Quốc hội - Về việc thi hành luật tổ chức Tòa án nhân dân

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 05/VBHN-VPQH ngày 17/6/2019 của Văn phòng Quốc hội - Về việc thi hành luật tổ chức Tòa án nhân dân

Quyết định số 83/QĐ-TANDTC-TĐKT ngày 10/10/2016 của Tòa án nhân dân tối cao - Về việc ban hành bảng chấm điểm thi đua áp dụng đối với các tòa án nhân dân

  VANTHONGLAW - Quyết định số 83/QĐ-TANDTC-TĐKT ngày 10/10/2016 của Tòa án nhân dân tối cao - Về việc ban hành bảng chấm điểm thi đua áp dụn...

Quyết định số 346a/2017/QĐ-TANDTC ngày 01/3/2017 của Tòa án nhân dân tối cao - Ban hành quy chế công tác kiểm tra trong tòa án nhân dân

      VANTHONGLAW - Quyết định số 346a/2017/QĐ-TANDTC ngày 01/3/2017 của Tòa án nhân dân tối cao - Ban hành quy chế công tác kiểm tra trong ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---