#

TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

Công điện số 1097/CĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu phi

  VANTHONGLAW - Công điện số 1097/CĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòn...

Luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự năm 2023

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số:...........

Luật Tài nguyên nước năm 2023

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- L...

Luật Viễn thông năm 2023

QUỐC HỘI   Số:          /2023/QH15 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   ...

Luật Nhà ở (sửa đổi) năm 2023

QUỐC HỘI   Luật số:         /2023/QH15   Dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6     CỘNG HÒA X...

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023

  QUỐC HỘI        Luật số:             / 202 3 / QH15 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ...

Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023

  QUỐC HỘI              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Luật Căn cước năm 2023

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số:     /2023/QH1...

Nghị quyết số 190/NQ-CP ngày 17/11/2023 của Chính phủ - Về nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 190/NQ-CP ngày 17/11/2023 của Chính phủ -  Về nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện dự án thu hồi đất, bồi ...

Thông báo số 1907/TB-BGDĐT ngày 17/11/2023 của Bộ giáo dục và đào tạo - Tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2024

VANTHONGLAW - Thông báo số 1907/TB-BGDĐT ngày 17/11/2023 của Bộ giáo dục và đào tạo - Tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2024

Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17/11/2023 của Chính phủ - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

  VANTHONGLAW - Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17/11/2023 của Chính phủ -  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày...

Thông báo số 475/TB-VPCP ngày 18/11/2023 của Văn phòng Chính phủ - Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

  VANTHONGLAW - Thông báo số 475/TB-VPCP ngày 18/11/2023 của Văn phòng Chính phủ -  Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội...

Nghị quyết số 192/N-CP ngày 18/11/2023 của Chính phủ - Về việc gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI C

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 192/N-CP ngày 18/11/2023 của Chính phủ - V ề việc gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dùng tài khoản viễn thô...

Nghị quyết số 193/NQ-CP ngày 20/11/2023 của Chính phủ - Về việc ký nghị định thư sửa đổi hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà Nước Ca-ta về vận chuyển hàng không ký ngày 08 tháng 3 năm 2009

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 193/NQ-CP ngày 20/11/2023 của Chính phủ - V ề việc ký nghị định thư sửa đổi hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng...

Nghị quyết số 195/NQ-CP ngày 20/11/2023 của Chính phủ - Về việc dừng chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến tại quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 195/NQ-CP ngày 20/11/2023 của Chính phủ - V ề việc dừng chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên có h...

Nghị quyết số 194/NQ-CP ngày 20/11/2023 của Chính phủ - Về việc phê duyệt phụ lục hiệp định khung giữa Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính Phủ Nước Cộng Hòa Cuba về hợp tác Việt Nam - Cuba phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba, giai đoạn 2018-2022.

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 194/NQ-CP ngày 20/11/2023 của Chính phủ - V ề việc phê duyệt phụ lục hiệp định khung giữa Chính phủ nước Cộng ...

Quyết định số 1434/QĐ-TTg ngày 20/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Sửa đổi quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và quy định chức năng, nhiệm vụ của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; sửa đổi quyết định số 1395/QD-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2013 của thủ tướng chính phủ phê duyệt điều lệ về tổ chức và hoạt động của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

 VANTHONGLAW - Quyết định số 1434/QĐ-TTg ngày 20/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ -  Sửa đổi quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 20...

Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 17/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Phê duyệt đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 - 2030”

  VANTHONGLAW - Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 17/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ - P hê duyệt đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho n...

Nghị quyết số 184/NQ-CP ngày 04/11/2023 của Chính phủ - Về việc giao kế hoạch vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 184/NQ-CP ngày 04/11/2023 của Chính phủ - V ề việc giao kế hoạch vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh ...

Nghị quyết số 182/NQ-CP ngày 03/11/2023 của Chính phủ - Về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 182/NQ-CP ngày 03/11/2023 của Chính phủ - Về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---