#

TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tìm kiếm Văn bản luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết...

Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND TP. Cần Thơ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

VANTHONGLAW - Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND TP. Cần Thơ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 15/2...

Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 20-NQ/TW Hà Nộ...

Luật Cảnh sát cơ động 2022

  QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---